Cho thuê áo dài cưới, bưng quả, lễ tân, áo dài chụp ảnh, áo dài cho mẹ, vest nam, việt phục, áo bà ba, trang phục kỷ yếu số lượng lớn nhất TPHCM

cho thuê áo dài nam ngày tết

𝐓𝐄̂́𝐓 𝐍𝐀̀𝐘 𝐓𝐀 𝐌𝐀̣̆𝐂 𝐀́𝐎 𝐃𝐀̀𝐈 CÔ SÁU

𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐚́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐞̂́𝐭. 𝐍𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̀𝐨 𝐥𝐮̛𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐮̛̃𝐚.

𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐝𝐮̛̣𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐞̉, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐞̂́𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠.
Áo dài cô sáu 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗴𝘂̛̉𝗶 đ𝗲̂́𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻, 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝗮́𝗼 𝗱𝗮̀𝗶 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮̣𝗶 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴. 𝗧𝘂̛̀ 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗴𝗮̂́𝗺 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝗮̂́𝗽. 𝗩𝗼̂ 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝗺𝗮̀ đ𝗮̣̂𝗺 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗔́ Đ𝗼̂𝗻𝗴.
𝐅𝐨𝐫𝐦 : 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐞𝐨, 𝐤𝐞́𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 trước.
𝐃𝐨 đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐮 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐞̂𝐧 ÁO DÀI CÔ SÁU 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛́𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐚́𝐨 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐞̂́𝐭. 𝐕𝐚̀ 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐞𝐦 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩.

𝗦𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 đ𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘀𝗮̆̃𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗰𝘂̛̉𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲.