Sự khác biệt giữa áo dài hiện đại và áo dài cổ truyền

Sau đây là các điểm khác biệt của áo dài cổ với áo dài hiện đại